در این صفحه نرم افزارهای مورد نیاز جهت تنظیمات، قرائت، صحت عملکرد و دیگر مواردی را که ممکن است مورد نیاز باشد جهت سهولت مشتریان محترم برای دانلود قرارداده ایم.

نرم افزار Ensuite

نرم افزار تنظیم و نگه داشت تجهیزات جدید شرکت Elster مانند فلوکامپیوتر FC1، تصحیح کننده های سری EK200 و دیتالاگر سری DL200.

فایلهای زیر برای دانلود در بخش Ensuite موجود است:

  • نرم افزار Ensuite برای لاگ گیری و تنظیمات
  • راهنمای نصب

نرم افزار Uniguard

نرم افزار بررسی و آزمایش صحت عملکرد در فلومترهای مدل  CheckSonic™, FlareSonic™, MicroSonic™, P.Sonic®, Q.Sonic® or TwinSonic™ gas flow meter.

در بخش Uniguard وارد زیر برای دانلود در دسترس است:

  • نرم افزار Uniguard
  • راهنمای نصب

نرم افزار Sonic Explorer

نرم افزار تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد فلومترهای آلتراسونیک ساخت شرکت Elster خصوصا مدل Q.Sonic Series 6 (Plus) که در محیطی کاربر دوست به بررسی فلومتر مربوطه میپردازد.

در بخش Sonic Explorer موارد زیر برای دانلود موجود است:

  • نرم افزار SonicExplorer
  • راهنمای نصب و کارکرد

نرم افزار M2000

نرم افزار تنظیم و نگه داشتفلوکامپیوتر FC2000 شرکت Elster

فایلهای زیر برای دانلود در بخش M2000 موجود است:

نرم افزار Uniform

نرم افزار تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد فلومترهای آلتراسونیک ساخت شرکت Elster مدل Q.Sonic،Check sonic   که در محیطی کاربر دوست به بررسی فلومتر مربوطه میپردازد.

در بخش Uniformموارد زیر برای دانلود موجود است: