فلوکامپیوتر مولتی فانکشن Uniflow 200 یکی از انعطاف پذیر ترین فلوکامپیوتر های موجود در دنیا میباشد.

بستری ایده آل برای پیچیده ترین کاربردها در زمینه اندازه گیری فلوی عبوری! هر سیالی یا هرنوع فلومتری!

قسمتی از امکانات Uniflow 200

تصاویر

اندازه گیری

جدا از مصارف کاستودی، Uniflow-200  به سادگی قابلیت برنامه ریزی به عنوان یک فلوکامپیوتر مقرون به صرفه جهت مصارف عملیاتی را دارد

اندازه گیری همه سیالات

فلوکامپیوتر Uniflow محاسبات مورد نیاز بر اساس ویژگیهای سیال عبوری مانند گاز طبیعی، نفت خام، مشتقات نفتی ، آب و بخارات را پشتیبانی میکند.

هیدروکربن ها

natural gas, coke oven gas, blast furnace gas, crude oils,
refined products, lubricating oil, NGL & LPG

گازهای صنعتی

air, nitrogen, oxygen, argon, hydrogen, carbon-dioxide,
carbon-monoxide, propane, ethylene, ammonium, general gases

سیالات مایع

ethanol, MTBE, ETBE, general liquids, liquid mixture

آب

Water, water steam, water-glycol mixture – energy flow (heat
transfer) calculation

Natural gas properties

 • compression factor calculation according to AGA8 (edition 1985 and 1992) detailed and gross methods, AGA NX19, GOST 30319 (edition 1996 and 2015)
 • heating value, relative density and base density calculation according to ISO 6976 (edition 1995 and 2015), AGA5, GPA 2172, GOST 30319
 • dynamic viscosity calculation according to GOST 30319, GOST R 8.770
 • isentropic exponent calculation according to ISO 20765-1, GOST 30319
 • Joule-Thomson coefficient calculation according to ISO 20765-1, ISO TR 9464
 • Speed of sound calculation according to ISO 20765-1, GOST 30319
   

Gas composition for the natural gas properties calculation can be:

 • read on-line from a gas chromatograph,
 • downloaded from a supervisory system, or
 • set as fixed value

Industrial gas properties

Properties calculation for most popular industrial gases (air, nitrogen, oxygen, argon, carbon-dioxide, carbon-monoxide, hydrogen, propane, ammonium, ethylene, other gases) are included.

Crude oil & refined product properties

Crude oil, refined products, lubricating oil and NGL & LPG temperature and pressure volume correction factor calculation includes:

 • ASTM D1250/API 2540 (1980) Tables 23, 24, 53, 54
 • API MPMS Chapter 11.1 Tables 23, 24, 53, 54, 59, 60
 • API MPMS Chapter 11.2.1, 11.2.1M and 11.2.2, 11.2.2M.
 • GPA TP-27

Water and steam properties

Water and water steam properties are accurately calculated according to IAPWS-IF97 publication.

Ethanol properties

Ethanol properties are calculated according to OIML R22 recommendation.  Revised formula by Bettin H., Spieweck F. is implemented.